สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • ปรับรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน ->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan 3 สาขาหลัก -> อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10 ให้นับเฉพาะเด็กไทย ตามนิยาม Template ใหม่
 • เพิ่มรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง ดังนี้
  - ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (coveageตามพื้นที่)
  - จำนวนการรับบริการส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (work load)
 • ปรับเพิ่มรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน ->การเข้าถึงบริการ-> แพทย์แผนจีน
 • เพิ่ม link รายงานตัวชีวัดปีงบประมาณ 2561
 • เพิ่ม link รายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง
 • ปรับระบบ Security ของ HDC เป็นระบบ https โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ตามปกติ ระบบจะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เอง
 • เพิ่มเมนูนำเข้า/ส่งออกข้อมูล >> ตรวจสอบ/แก้ไข พิกัดของสถานพยาบาล ซึ่งผู้ใช้จะตรวจสอบได้เฉพาะหน่วยงานของตนเองเท่านั้น(login identified office) ซึ่งมีคำแนะนำในการดำเนินการในหน้าเพจนั้นเลย
 • โปรแกรมอ่าน Smart Card v1 เดิม ไม่สามารถใช้งานกับ HDC https ได้ จำเป็นต้องปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ v2
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card v2 [https]
  - ติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
  - ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดครื่องเสมอ
 • สำหรับการใช้ Smart Card https ครั้งแรก
  - เปิด Browser เช่น Chrome ,Firefox ... แล้วเรียก https://localhost:8443/smartcard/data/
  - ทำตามขั้นตอนในรูปภาพนี้สำหรับ Chrome และ firefox
 • หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนปกติของการใช้ Smart card ใน HDC ก่อนหน้านี้ได้เลย
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานส่งเสริมป้องกัน->การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้
  - การได้รับวัคซีนเอชพีวีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5
 • ปรับปรุงรายงานกลุ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต -> การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต ดังต่อไปนี้
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ
 • เพิ่มรายงาน DataExchange ดังต่อไปนี้
  - ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
  - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
  - อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการ->การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต ดังนี้
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ
  สำหรับรายงานดังกล่าวข้างต้นนี้ จะ Drill Down ได้เพียงระดับจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากค่าเป้าหมายในการประเมิน คือ จำนวนความชุกของประชากร ที่กรมสุขภาพจิตให้มามีเพียงระดับจังหวัดเท่านั้น และในส่วนของ Data Exchange สามารถดูได้โดยต้องใช้ Smart Card เท่านั้นเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศ(ข้ามจังหวัด) และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผู้ใช้บริการจึงต้องยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่งด้วยการใช้ Smart Card
 • ปรับปรุงรายงานกลุ่มรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan -> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก ดังต่อไปนี้
  - OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
  - OHSP ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากร
  - OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี
  - OHSP ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ กลุ่มอายุ 12 ปี (DMF)
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานสถานะสุขภาพ->โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) เปรียบเทียบรอบ 6 เดือน
 • ปิดระบบการคีย์ Social Risk ตามนโยบายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
 • หยุดการประมวลรายงาน 2 รายงาน เพื่อ Freeze ข้อมูล
  - ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
  - ผลการคัดกรอง Social Riskพัฒนาการเด็ก
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ปรับการคำนวนรอบ 5 ปีโดยคำนวนอายุแบบปีลบปี พร้อมปรับการแสดงผลให้ดูง่ายขึ้น
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี ปรับการคำนวนอายุเป็นแบบปีลบปี
 • ปรับปรุงการ Login เข้าใช้งานด้วยบัตร Smart Card เพื่อการเข้าใช้งานที่ปลอดภัยมากขึ้น สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรไปแล้ว ต้องลงทะเบียนบัตรอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 • ปรับปรุง hdc.war สำหรับการใช้ร่วมกับ Smart Card
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) รายงานกลุ่ม NCD,EPI,MCH เป็นต้น
 • เพิ่มการข้อมูลเป้าหมายการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ 17 -21 กค. 2560 นี้ในเมนู Data-Exchange ->การคัดกรอง
 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Smart-Card ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานไอทีสสจ.สระบุรี เป็นผู้จัดทำให้โดย คุณสราวุธ ภูวสันติ สามารถ Download โดย คลิกที่นี่
  ปรับระบบ HDC เป็น version 4.0 ดังต่อไปนี้
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) แบบใช้ Smart Card เช่น ข้อมูลเกิด/ตาย มหาดไทย เพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) ผ่านหน้ารายงานปกติ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 • เพิ่มระบบ Notification ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ ซึ่งแสดงตามหน่วยบริการและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ทำให้สะดวกในการควบคุม กำกับ ติดตาม คุณภาพข้อมูล
 • เพิ่มการแสดงผลรายงานแบบ One Page เพื่อสะดวกในการเฝ้าระวังด้านข้อมูลซึ่งจะแสดงรายงานตาม ประเภท user และหน่วยงานที่สังกัด
 • เพิ่มระบบจัดการ user และกลุ่มสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น
  - User ระดับสสอ. สามารถเข้าถึงข้อมูลของรพสต.ได้
  - PM ระดับอำเภอสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง CUP ได้
  - PM ระดับสสจ.สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน่วยบริการ
  และยังสามารถจำกัดสิทธิการใช้งานได้ เช่น Upload 43 แฟ้มเท่านั้น หรือ ดูข้อมูลรายบุคคลเท่านั้น ฯลฯ
 • ขั้นตอนก่อนการใช้ Smart Card
  - หากเครื่อง Desktop/Notebook Client ยังไม่มี JAVA Runtime ให้ติดตั้งก่อน click ที่นี่
  - หลังจากนั้นติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card ครั้งแรก
  - ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์
  - เข้าสู่ระบบ HDC ด้วย User Password ที่สมัครใช้ไว้ก่อนหน้านั้น (ที่เป็น user ตาม CID ตรงตามบัตรที่จะใช้)
  - เข้าเมนู Register Smart Card อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย Smart Card ได้เลย
  - หากมีการเปลี่ยนบัตรประชาชน (บัตรหาย/ทำบัตรใหม่) ต้อง Register Smart Card ให้ทุกครั้ง ดังนั้น ยังจำเป็นที่ต้องจำ User Password ไว้เสมอ